Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish

Naujienos

Spausdinti

Kūrybiškumas Lazdijuose

Kūrybiškumas – ugdoma žmogaus savybė ir visai nesvarbu, ar žmogui ji įgimta, ar dėl kryptingo ugdymo(si) įgyta. Mokyklose naudojamais kūrybinio mokymo metodais ugdomas jaunosios kartos kūrybiškumas: skatinama mąstyti ir veikti kūrybiškai. Siekiant, kad kūrybinio mokymo metodai mokyklose būtų taikomi dažniau ir profesionaliau, o kūrybiškas mokymasis taptų nuolatine visos mokyklos praktika, Lietuvoje įgyvendinamas projektas „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“ (toliau – „Kūrybinės partnerystės“). 
 
KŪRYBIŠKOS ERDVĖS KŪRIMAS
Kūrybinio mokymo metodų kokybišką taikymą mokykloje lemia ne vien mokytojų kūrybiškumas ir jų profesionalumas, bet visos mokyklos bendruomenės kryptingas darbas, kuriant kūrybišką erdvę, ieškant ir atrandant įvairias bendradarbiavimo formas su kūrėjais – menininkais, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjais bei mokslininkais. Dvi rajono mokyklos nepabūgo metamo iššūkio ir jį priėmusios ne tik sėkmingai baigė praeitus mokslo metus kaip Tyrinėjančios mokyklos (pirmas etapas), bet šiais mokslo metais startavo kaip Pokyčių mokyklos (antras etapas) tarp visoje Lietuvoje atrinktų trisdešimties. 
„Jau balandžio pradžioje Lietuvoje bus paskelbtas paskutinis kvietimas mokykloms teikti paraiškas ir įsitraukti į projektą „Kūrybinės partnerystės“ kaip Tyrinėjančioms mokykloms. Rajono mokyklas kviečiu nenumoti ranka į tokią galimybę. Kurkime kūrybišką erdvę Lazdijų rajone mokyti ir mokytis“, – ragina pasekti Lazdijų r. Kučiūnų ir Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklų pavyzdžiu projekto Lazdijų regione kuratorė Eglė Mačionienė. Paklausta, kuo naudingas šis projektas jame dalyvaujančioms mokykloms, ji atsakė: „Dalyvavimas šiame projekte yra neįkainojama patirtis toms mokykloms, kadangi jos gali savo veikloje, naudodamos įvairius kūrybiškumą skatinančius ir lavinančius metodus, atskleisti ir palaikyti mokinių individualius gebėjimus bei jų neslopinti. Be to, tai leidžia lengviau bendrauti, suprasti vieniems kitus: tiek mokiniams, tiek mokytojams – mokiniams atskleisti savo kūrybingumą, o mokykloms suaktualinti ir plačiau taikyti kūrybiško mokymosi metodus.“
 
REZULTATAI VERTI PASTANGŲ
„Laiko reikėjo skirti daug, net daugiau nei įsivaizdavau, ir dirbti sunkiai, bet kada pamačiau ir suvokiau to darbo rezultatus, galiu pasakyti – verta“, – sako Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Lina Pileckienė, projektą mokykloje (Tyrinėjanti mokykla) kuravusi mokytoja. Ji itin džiaugiasi, jog mokykloje tais metais vykusios veiklos, bendravimas ir bendradarbiavimas pakeitė mokinius: jie tapo atviresni, labiau bendraujantys ir linkę bendradarbiauti. Visų šių rezultatų neapčiuopsi, bet jie yra labai vertingi, vien jau kūrybinio mokymo metodų įvairovė, gauta projekto metu, didelė. Apčiuopiamas projekto rezultatas šioje mokykloje –  įrengta lauko klasė ir funkcionalios lauko kėdės.  Mokyklos mokytojos pastebėjo, jog tradicinės pamokos metu, naudojant kūrybinio mokymo metodus, mokiniai daug labiau domisi dėstomu dalyku, lengviau įsimena informaciją, didėja jų motyvacija mokytis, nyksta griežta riba tarp mokinio ir mokytojo, bet didėja bendravimo kultūra.
Praeitais mokslo metais Tyrinėjančioje mokykloje su kūrybos agente ir kūrybos praktiku bendravo tikslinė mokinių grupė, šiemet į kūrybinę erdvę jau įtraukta visa mokyklos bendruomenė. Mokyklai tapus Pokyčių mokykla, kūrybiškumo galią pajaus kiekvienas mokinys ir mokytojas. „Mokykla, dalyvaudama antrame projekto etape (Pokyčių mokykla), įgyvendina kūrybiško mokymosi projektą „Kūrybinių idėjų video duomenų bazė: mokytojas mokytojui“. Projekto idėja: mokytojai ir mokiniai kartu su kuriančiais praktikais kurs vizualius ir informatyvius video projektus apie kūrybinį mokymą. Filmuos, fiksuos kūrybinio mokymo metodus ir talpins į internetinę duomenų bazę. Skatins mokytojus taip dalintis kūrybinio mokymo metodais ir kurti naujus. Taigi galutinis rezultatas – pamokų video projektų duomenų bazė internete“, – sakė Rita Goberienė, projektą Kučiūnų pagrindinėje mokykloje (Pokyčių mokykla) kuruojanti mokytoja. Jau keletą kartų mokykloje lankėsi kuriantys praktikai, kurie stebėjo, kaip vyksta pamokos, patarė, ką vertėtų tobulinti jų metu. 
Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje (Tyrinėjanti mokykla) po pirmo projekto etapo įgyvendinimo atsirado kūrybinė siena (sieninė tapyba), skirta Emilijai Pliaterytei. Jos atsiradimą lėmė bendras kūrybos agentės, kuriančio praktiko ir tikslinės mokinių grupės darbas, siekiant bendro tikslo – per vaizduojamąjį meną vystyti kūrybiškumą. Šiais mokslo metais antrame projekto etape dalyvaujanti mokykla (Pokyčių mokykla) numačiusi aktyviai naudoti kūrybinio mokymo metodus integruodama juos į mokomuosius dalykus. Pirmiausiai, pasak Pokyčių mokykloje projektą kuruojančios mokytojos Marytės Ignatavičienės, 4–5 klasių mokiniai anglų kalbos mokomi per muzikinį kūrybiškumą: anglų kalba kuriami eilėraščiai, dainelės, o galutinis tokio mokymosi rezultatas – koncertas. 6–7 klasių mokiniams geografijos, biologijos ir matematikos pamokos vyksta stebint kuriančiam praktikui, kuris pataria ir konsultuoja mokytojus dėl kūrybinių mokymo metodų taikymo. Vyks refleksija. Rezultatai bus naudingi sudarant mokymo planus. Vyresnieji mokyklos mokiniai (8, 9 ir 10 klasių) dalyvauja eksperimente. Jie kartu su kuriančiu praktiku mokykloje atlieka tyrimą, derindami skirtingus metodus, siekia išsiaiškinti, kaip mokyklos aplinka padeda mokymui ir mokymuisi, kokios mokyklos erdvės tam palankiausios. Tose netradicinėse mokymo erdvėse planuojama organizuoti pamokas. Jų metu bus sėdima ant pačių mokinių pagamintų sėdmaišių. Siekiant, kad mokiniams būtų lengviau įsimenama svarbi mokomų dalykų informacija (matematikos, lietuvių ir užsienio kalbos), bus rengiamos paruoštukės. Jos bus pakabintos matomose vietose: klasėse ant sienų, koridoriuose. 
 
REIKIA DALINTIS PATIRTIMI
„Visa projekto metu sukaupta patirtis neįkainojama. Ji vertinga ne tik projektą įgyvendinančiai mokyklai. Tikiuosi, ji paskatins visas rajono ugdymo įstaigas keliauti kūrybiško mokymo(si) keliu. O dalintis gerąja patirtimi – būtina. Pedagogai žino daug kūrybinio mokymo metodų, tačiau labai svarbu, kada jais besidalindami gali vienas kitam juos priminti arba pasiūlyti naujų, galbūt patobulintų, remdamiesi savo patirtimi“, – bendravimo ir bendradarbiavimo tarp mokytojų ir mokyklų svarbą akcentavo projekto Lazdijų regione kuratorė E. Mačionienė.
Projektas „Kūrybinės partnerystės“ sudaro galimybę išmokti ne vien, kaip galima kūrybiškai mokyti ar mokytis, bet ir kaip kūrybiškai gyventi. Viena kalbinta mokytoja sakė, kad mokykloje ji ne vien kūrybiškai moko mokinius, bet kūrybiškai ir dirba, pavyzdžiui, planų sudarymo ar metodinių būrelių susirinkimų metu. Kūrybiškumo ugdymas reikalauja laiko, o įgūdžiai kūrybiškai gyventi ir ateina su laiku. Tereikia suformuoti kūrybiško gyvenimo įprotį. Mokykla pati geriausia erdvė šio teigiamo įpročio formavimui – mokyti ir mokytis kūrybiškai.
 
APIE PROJEKTĄ
Projektą „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-04-V-04-001) vykdo Ugdymo plėtotės centras LR švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva visos Lietuvos mastu. Vienas iš projekto partnerių yra Lazdijų švietimo centras, todėl projektas įgyvendinamas ir Lazdijų rajone. Jame dalyvauja Lazdijų r. Kučiūnų ir Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos.
Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2  prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” priemonę VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“. Finansuojamas iš 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų – Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė 15 999 815,00 litų, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos siekia 13 599 842,75 lito. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. gegužės 13 diena – 2015 m. sausio 19 diena.
 
PROJEKTO VEIKLOS IR TIKSLAS
Projekto veiklos apima kūrybinių partnerysčių modelio diegimą pritaikant geriausią tarptautinę patirtį; kūrybinio sektoriaus atstovų parengimą dirbti mokyklose; atrinktų mokyklų parengimą dalyvauti projekte; partnerysčių kūrimą ir unikalių projektų įgyvendinimą mokyklose; mokyklų ir kūrybinio sektoriaus ilgalaikių partnerystės tinklų kūrimą; patirties fiksavimą ir sklaidą. 
Projekto metu sukurta ir išbandyta metodika, išplatinta metodinė medžiaga, apmokyti specialistai, užmegzti ilgalaikiai ryšiai, padidėjęs supratimas apie kūrybiškumo ugdymo reikšmę sudarys sąlygas tam, kad po projekto kūrybinio mokymo metodai mokyklose bus taikomi dažniau ir profesionaliau, o kūrybiškas mokymasis taps nuolatine visos mokyklos praktika.
 
Gintarė TEISUTIS