Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Sveikatos priežiūros specialistas

Autorius Marius.

                               

Lazdijų raj. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykloje

Jadvygos Jarmalienės

D a r b o  g r a f i k a s

Kas antrą mėnesio penktadienį    
      8.00 – 12.00 
    12.30 – 16.52
Pietų pertrauka                        
   12.00 – 12.30
 
2019 m. veiklos planas
Veiklos planas 2018 m.
Veiklos planas 2017 m.
  
                            
      PATVIRTINTA:
                                                                           Lazdijų rajono savivaldybės
                                                                           visuomenės sveikatos biuro direktoriaus
                                                                           2014 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V1-17

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VISUOMENĖS SVEIKTOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

                      Šie pareiginiai nuostatai nustato Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau - biuro)  visuomenės sveikatos priežiūros specialisto (toliau – specialisto), vykdančio sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas kvalifikacinius reikalavimus, pagrindines funkcijas,  teises ir atsakomybę.

                      Specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, biuro  nuostatais, biuro direktoriaus įsakymais, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, šiais pareiginiais nuostatais ir kitais biuro vidaus kontrolę reglamentuojančiais teisės aktais.

                      Specialistas  atskaitingas biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistui. Specialistas pavaduoja direktoriaus įsakymu paskirtą asmenį. Specialistą pavaduoja  direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Specialistu gali dirbti asmuo turintis:

2. Specialistas turi žinoti ir suprasti:

2.1. visuminę (holistinę) sveikatos sampratą;

2.2. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;

2.3 mokyklos bendruomenės dalyvavimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, reikšmę, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus;

2.4. Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos bei vystymosi klausimais;

2.5. vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus;

2.6. vaikų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų epidemiologijos principus, epidemiologinės priežiūros pagrindines priemones, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus;

2.7. biostatistikos pagrindus;

2.8. vaikų sveikatos rodiklius;

2.9. veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai;

2.10. vaikų teises ir socialines garantijas;

2.11. asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus;

2.12. vaiko organizmo vystymosi anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį vaiko organizmo vystymuisi;

2.13. mokinių ugdymo proceso organizavimo ypatumus ir dienos režimą;

2.14. vaikų sveikos mitybos principus ir taisykles;

2.15. mokinių ugdymo aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams pagrindinius vertinimo principus;

2.16. bendravimo su mokyklų bendruomene būdus ir pagrindines priemones.

3. Specialistas turi mokėti ir gebėti:

3.1. analizuoti bei vertinti mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius;

3.2. paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei išmokyti juos taikyti praktiškai;

3.3. laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas, nustatyti jų svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipti juos į sveikatos priežiūros įstaigas;

3.4. pasirinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti;

3.5. mokėti vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą;

3.6. atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą;

3.7. savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus);

3.8. bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, dirbti komandoje;

3.9. vykdyti tiriamąjį darbą;

3.10. planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas bei rekomendacijas;

3.11. pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus;

3.12. naudotis informacinėmis technologijomis;

3.13. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu mokyklos bendruomenei;

4. Būti nepriekaištingas profesinė reputacijos: elgesys ar veikla, nepažeidžianti profesinės etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių.

III. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

5. Specialisto funkcijos:

5.1. teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas aptarnaujamos ugdymo įstaigos (toliau – įstaiga) bendruomenei,  tėvams (globėjams, rūpintojams) bei kaupti metodinę ir informacinę medžiagą sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;

5.2. teikti informaciją sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais mokytojams, moksleiviams ir jų tėvams, bei skleisti ją įstaigos stenduose, renginiuose ir spaudoje;

5.3. inicijuoti ir rengti sveikatinimo projektus, dalyvauti juos įgyvendinant;

5.4. teikti pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

5.5. vertinti įstaigos aplinkos atitikimą visuomenės sveikatos priežiūros reikalavimams, dalyvauti nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;

5.6. prižiūrėti įstaigos vaikų maitinimo organizavimą, skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

5.7. teikti pasiūlymus mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją, įsigijimo;

 5.8. vertinti ugdymo proceso organizavimo atitikimą visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;

 5.9. padėti kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikti informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;

5.10. kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius  patikrinimus, ją apibendrinti bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus pateikti ją mokyklos bendruomenei, savivaldybės gydytojui bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

 5.11. pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos klasės auklėtojui (mokytojams) bei prižiūrėti šių rekomendacijų įgyvendinimą  mokykloje;

 5.12. nustatyti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimą (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt.);

 5.13. dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

5.14. padėti organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;

5.15. teikti informaciją Alytaus visuomenės sveikatos centro Lazdijų skyriui, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;

5.16. įgyvendinti Alytaus visuomenės sveikatos centro Lazdijų skyriaus specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;

5.17. teikti ir koordinuoti pirmąją medicinos pagalbą; 

5.18. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kt. teisės aktais, biuro įstatais, mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu;

5.19. bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, kitais sveikatos priežiūros,

psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitų suinteresuotų tarnybų

specialistais, teikti duomenis apie mokinių sveikatą vidaus audito koordinavimo darbo

grupei;

5.20. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl vaikų sveikatos būklės gerinimo aptarnaujamos įstaigos bendruomenei (toliau – įstaiga) (administracijai, pedagogams, vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);

5.21. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones pagal kompetenciją;

5.22. pagal kompetenciją teikia individualias konsultacijas įstaigos bendruomenei, vaikų tėvams sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais;

5.23. dalyvauti administracijos, vaikų tėvų susirinkimuose, informuoti apie problemas, susijusias su vaikų sveikata;

5.24. vykdyti užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoti priemones epidemijai užkirsti (vaikų priėmimas į įstaigą, veiksmai vaikui susirgus užkrečiama liga);

5.25. ugdyti ir kontroliuoti vaikų asmens higienos įgūdžius (niežų, pedikuliozės profilaktika);

5.26. užtikrinti informacijos apie vaiko sveikatą konfidencialumą;

5.27. teikti duomenis apie vaikų sveikatą,  nepažeidžiant galiojančių teisės aktų;

5.28. savalaikiai teikti  privalomas ataskaitas biuro direktoriui, specialistams;

5.29. rengti individualų darbo planą, kurį suderinęs su aptarnaujamos įstaigos vadovu , teikti tvirtint biuro direktoriui;

Įtarus mokinio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, pranešti apie tai mokyklos vadovui;

5.30. vesti kitą privalomą dokumentaciją;

5.31. vykdyti kitą,  pagal kompetenciją, direktoriaus pavestą darbą.

 

IV. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

6. Specialistas turi teisę:

6.1. gauti tinkamas darbo sąlygas ir aprūpinimą reikiamomis priemonėmis

nustatytoms funkcijoms vykdyti;

6.2. teikti siūlymus sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo

klausimais;

 6.3. tobulinti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

 6.4. gauti informaciją apie mokinio ugdymo sąlygas iš mokyklos administracijos, mokyklos savivaldos institucijų, mokytojų, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;

6.5. gauti darbui reikalingą informaciją iš biuro direktoriaus  ir darbuotojų;

6.6. naudotis įstaigos archyvine ir tematine medžiaga, Biuro duomenų bazėje sukaupta informacija, reikalinga darbui.

7. Specialistas atsakingas už:

7.1.  padarytas klaidas, aplaidumą ar netinkamą jam priklausančių pareigybinių funkcijų vykdymą, teisių bei kompetencijos viršijimą, konfidencialios informacijos paviešinimą;

7.2. padarytą žalą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo;

7.3. klaidingą, nesavalaikę informaciją pateiktą biuro direktoriui, aptarnaujamos įstaigos administracijai, darbuotojams, kitoms įstaigoms ir organizacijoms;

7.4. profesionalų, efektyvų, patikimą pavesto darbo atlikimą;

 

V. BAIGIAMOJI DALIS

8. Specialistas supažindinamas su pareiginiais nuostatais ir tai patvirtina savo parašu.