Lithuanian Belarusian English French German Italian Latvian Polish Russian Spanish
Spausdinti

Priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ, PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ IR PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

1. Kapčiamiesčio pagrindinė mokykla priima mokinius mokytis pagal  priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, vadovaudamasi Lazdijų  rajono savivaldybės tarybos patvirtinta priėmimo tvarka, pagal teritorinį paskirstymą.Atsižvelgiant į tėvų ir vaikų pageidavimus, priimami vaikai ir iš kitų vietovių.

2. Informacija apie priėmimo į mokyklą tvarką, priėmimo pradžią ir pabaigą, prašymų pateikimo laiką, asmens pateikiamus dokumentus skelbiama mokyklos informacijos priemonėse.

3. Mokinys iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.

4. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų sprendimu atskiram vaikui jis gali būti privalomas.

5. Nelankančiam ugdymo įstaigos 5 – 6 m. vaikui, švietimo pagalba teikiama Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

6. Pradinio ugdymo pirmąją klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai.

7. Pradinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau, tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.

8. Mokinys, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal  adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

9. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę) priimami mokiniai, turintys pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir įgiję pradinį išsilavinimą.

10. Priėmimo dokumentai:

10.1.  priimant mokinius į pradines, į kitas klases iš kitų mokyklų pasibaigus mokslo metams, tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vyresni nei 14 metų ir turintys raštišką tėvų  (globėjų, rūpintojų) sutikimą, pateikia prašymą, pažymėjimą apie mokymosi kitoje mokykloje rezultatus, išduotą keliamosios klasės mokiniui, mokinio gimimo liudijimą ar kitą asmens dokumentą ir jo kopiją;

10.2. priimant į penktą klasę iš kitų mokyklų, pasibaigus mokslo metams, tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą, pradinio išsilavinimo pažymėjimą, mokinio gimimo liudijimą ar kitą asmens dokumentą ir jo kopiją.

11. Priėmimo vykdymas:

11.1. asmens priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo prodgamas įforminamas sutartimi. Sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės;

11.2. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija įsegama į asmens bylą;

11.3. mokinių priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu;

11.4. mokinys įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla.

12. Perėjimas į kitą mokyklą:

12.1. mokykla, dėl objektyvių priežasčių ir negalėdama užtikrinti mokiniui psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei Vaikų teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam pereiti į kitą mokyklą;

12.2. mokinio tėvai, norintys leisti ugdytinį į kitą mokyklą, pateikia prašymą mokyklos direktoriui, kuriame nurodo išvykimo priežastį (išskyrus mokinius, baigusius 4, 8, 10 kl.);

12.3. išvykimas įforminamas direktoriaus įsakymu;

12.4. gavus patvirtinimą apie tai, kad  mokinys priimtas ir mokosi kitoje mokykloje, išsiunčiama asmens bylos kopija arba nustatyto  pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus;

12.5. išvykus mokiniui į kitą savivaldybę, pranešama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto  skyriui.

13. Pašalinimas iš mokyklos:

13.1. mokinys, jei jo elgesys kelia realią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir mokyklos steigėju, gali būti pašalintas iš mokyklos. Mokyklos direktorius kartu su steigėju, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) dalyvaujant, perkelia mokinį į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ar  perkėlimą mokykla informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybę.